Social:
     

Záručné podmienky pre produkty BRP

Tieto záručné podmienky sa v celom rozsahu vzťahujú na produkty BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS (ďalej len „BRP“) predávané na území Slovenskej republiky prostredníctvom siete autorizovaných dealerov BRP (predajných a/alebo servisných stredísk) pozostávajúcej z dealerov, BRP Centier a/alebo servisných stredísk (ďalej len „Predajca“)a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo zmluvy, ktorá vznikla potvrdením objednávky spotrebiteľa/objednávateľa Predajcom (ďalej len „zmluva“) ako jej príloha. Kupujúci/spotrebiteľ a objednávateľ sú v ďalšom texte zhodne označovaní ako „Spotrebiteľ“.

 

 

Článok I

Rozsah poskytovanej záruky

 

1.1.       Pod pojmom produkty BRP sa rozumejú vozidlá kategórie L a LS Can-Am®, vodné skútre Sea Doo®, snežné skútre Ski Doo® a LYNX®, závesné lodné motory EVINRUDE® a ďalší tovar a iné hnuteľné veci, ktorými sa rozumejú časti, príslušenstvo a oblečenie patriace k produktom BRP resp. súvisiace s produktmi BRP (ďalej spolu len „Produkty“).

 

1.2.       Predajca poskytuje Spotrebiteľovi záruku na zakúpené Produkty (ďalej len „predmet kúpy“) v trvaní dvoch rokov od odovzdania predmetu kúpy Spotrebiteľovi alebo od momentu, kedy sa Spotrebiteľ dostane do omeškania s prevzatím predmetu kúpy, a to aj na prehrdzavenie karosérie s výnimkou, ak bolo prehrdzavenie spôsobené v dôsledku mechanického alebo iného poškodenia. Ak Predajca odosiela predmet kúpy Spotrebiteľovi prostredníctvom tretej osoby (dopravcu), záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu kúpy na prepravu.

 

1.3.       Predajca poskytuje Spotrebiteľovi záruku v trvaní piatich rokov na konštrukcie trupov športových lodí Sea Doo® s minimálnou dĺžkou 14 stôp (4,27 m).

 

1.4.       Spotrebiteľ je pre účely zachovania nárokov zo záruky povinný predmet kúpy používať na určený účel, v súlade s priloženým písomným návodom na použitie, ktorý prevzal spolu s predmetom kúpy a v súlade s príslušnými technickými normami a s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a je povinný zabezpečiť vykonanie údržby predmetu kúpy v predpísanom rozsahu a intervaloch v autorizovanom servise BRP.

 

1.5.       Predajca pred odovzdaním predmet kúpy a jeho činnosť Spotrebiteľovi riadne predviedol, poučil Spotrebiteľa o spôsobe jeho používania a údržby v súlade s určeným účelom, informoval o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby. Predajca poskytol Spotrebiteľovi spolu s predmetom kúpy písomný návod obsahujúci informácie o používaní, obsluhe, údržbe a bezpečnosti predmetu kúpy. Spotrebiteľ prevzatím predmetu kúpy potvrdil, že bol s predmetom kúpy a jeho stavom riadne oboznámený, predmet kúpy mu bol predvedený, že predmet kúpy zodpovedá záväzným technickým normám, je bez vád a že bol poučený o spôsobe jeho používania v súlade s určeným účelom. Uvedené sa nevzťahuje na predaj vybraného príslušenstva k vozidlám vrátane textilného príslušenstva a kožených odevov.

 

1.6.       Predajca nezodpovedá za vady predmetu kúpy, o ktorých Spotrebiteľ v čase prevzatia predmetu kúpy vedel a ktoré boli uvedené v písomnom protokole o odovzdaní predmetu kúpy alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bol predmet kúpy odovzdaný a prevzatý, Spotrebiteľ mal vedieť, resp. mal zistiť pri prehliadke predmetu kúpy pri jeho prevzatí, okrem prípadu, ak sa vady týkajú takých vlastností predmetu kúpy, ktoré mal mať predmet kúpy v zmysle špecifikácie uvedenej v zmluve.

 

1.7.       Predajca nezodpovedá za vady predmetu kúpy, ak tieto boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na predmete kúpy na Spotrebiteľa vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predajca alebo osoby, s ktorých pomocou Predajca plnil svoj záväzok. Spotrebiteľ je po prechode nebezpečenstva škody na predmete kúpy povinný vo vlastnom záujme zabezpečiť za účelom čo najdlhšieho zachovania pôvodných vlastností predmetu kúpy jeho používanie a uskladnenie tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere eliminované vonkajšie negatívne vplyvy prostredia. Predajca rovnako nezodpovedá za vady predmetu kúpy spôsobené zásahmi do/na predmete kúpy vykonanými neodborne alebo s použitím neoriginálnych komponentov a náhradných dielov nepatriacich do portfólia BRP alebo ak boli do/na predmete kúpy vykonané mechanické alebo iné zásahy spôsobujúce zmeny technických a iných parametrov predmetu kúpy.

 

1.8.       Ak ide o  vady predmetu kúpy, ktoré boli zjavné už v čase jeho prevzatia, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže Predajca výslovne Spotrebiteľa ubezpečil, že predmet kúpy je bez akýchkoľvek vád.

 

1.9.       Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a vady predmetu kúpy, ktoré mal predmet kúpy v čase jeho odovzdania a pre ktoré bola Spotrebiteľovi pri uzatvorení zmluvy poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

 

1.10.    Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie predmetu kúpy spôsobené jeho používaním a na bežné spotrebné položky, ako sú oleje, filtre, žiarovky, zapaľovacie sviečky, ložiská a náboje kolies atď., ktoré sa opotrebúvajú používaním predmetu kúpy.

 

1.11.    V prípade odstránenia vady neplynie nová záručná doba na vykonanú opravu, záruka uplynie v súlade s bodmi 1.2 a 1.3 tohto Článku. Ak dôjde k výmene predmetu kúpy, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia vymeneného predmetu kúpy; uvedené platí rovnako v prípade, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, nová záručná doba sa vzťahuje len na túto súčiastku.

 

1.12.    Nároky zo zodpovednosti za vady, ktoré Spotrebiteľ neuplatnil riadne, bez zbytočného odkladu od ich zistenia a v súlade s týmito Záručnými podmienkami, zanikajú.

 

1.13.    Spotrebiteľ môže uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť predmet kúpy prezrieť, neskôr zistiteľné vady je Spotrebiteľ povinný vytknúť bez zbytočného odkladu po ich zistení. Ak Spotrebiteľ nevytkne vady v súlade s Článkom III týchto Záručných podmienok, právo zanikne.

 

Článok II

Registrácia predmetu kúpy v BRP online systéme a bezpečnostné zvolávacie akcie BRP

 

2.1.       Za účelom identifikácie predmetu kúpy pre uplatnenie reklamácie, plynulého vybavenia reklamácie a komunikácie s BRP zabezpečí Predajca v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa odovzdania predmetu kúpy Spotrebiteľovi registráciu predmetu kúpy a Spotrebiteľa v BRP online systéme.

 

2.2.       Spotrebiteľ poskytuje za účelom registrácie osobné údaje v rozsahu meno, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Spotrebiteľ pre účely registrácie v BRP online systéme zároveň uvedie informácie o plánovanom účele použitia predmetu kúpy (na nájomné resp. obchodné, reklamné a komerčné, rekreačné, príp. iné účely) a v záujme zabezpečenia plynulého vybavenia prípadnej reklamácie, komunikácie s BRP a informovanosti o bezpečnostných zvolávacích akciách BRP v zmysle bodov 2.3 až 2.6 tohto Článku informuje Predajcu o každej zmene poskytnutých osobných údajov, ako aj o prípadnej zmene vlastníka predmetu kúpy.

 

2.3.       Predajca, resp. iný člen siete autorizovaných dealerov BRP, realizuje v prípade potreby a za účelom zabezpečenia čo najvyššej bezpečnosti Produktov bezplatné bezpečnostné zvolávacie akcie BRP k Produktom, o ktorých je Spotrebiteľ upovedomený v dostatočnom časovom predstihu. Notifikácie o plánovaných bezpečnostných zvolávacích akciách BRP sú Spotrebiteľovi zasielané elektronicky na ním poskytnutú e-mailovú adresu a považujú sa za doručené momentom prijatia automaticky generovanej správy o doručení na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

 

2.4.       Spotrebiteľ je povinný zúčastniť sa bezpečnostnej zvolávacej akcie BRP týkajúcej sa predmetu kúpy a umožniť vykonanie potrebných úkonov.

 

2.5.       Predajca je zbavený zodpovednosti za vady predmetu kúpy a za škody spôsobené predmetom kúpy resp. v súvislosti s jeho použitím, ak ich vzniku bolo možné predísť vykonaním potrebných úkonov na predmete kúpy v rámci bezpečnostnej zvolávacej akcie BRP.

 

2.6.       Spotrebiteľ bol oboznámený s účelom bezpečnostných zvolávacích akcií BRP a s právnymi následkami neúčasti na bezpečnostnej zvolávacej akcii pri prevzatí predmetu kúpy.

 

Článok III

Podmienky pre uplatnenie nárokov zo záruky

 

3.1.       Spotrebiteľ je povinný uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady predmetu kúpy, na ktoré sa vzťahuje záruka, riadne a v súlade s týmito Záručnými podmienkami, počas plynutia záručnej doby a bez zbytočného odkladu po zistení vady v rámci záručnej doby.

3.2.       Spotrebiteľ je povinný uplatniť vadu predmetu kúpy (reklamáciu) v autorizovanom servisnom stredisku BRP (ďalej len „autorizovaný servis“) na území Slovenskej republiky. Zoznam autorizovaných servisov je zverejnený na internetovej stránke www.brp-center.sk

 

Článok IV

Spôsoby vybavenia reklamácie

 

4.1.       Autorizovaný servis pri prevzatí predmetu kúpy na reklamáciu stanoví, v akom rozsahu sa na vadu vzťahuje záruka a zároveň určí rozsah zodpovednosti Spotrebiteľa za vadu vzniknutú na predmete kúpy. V prípade pochybností má autorizovaný servis právo kontaktovať iné autorizované servisné stredisko BRP, resp. BRP a postúpiť mu reklamáciu spolu so sprievodnou dokumentáciou.

 

4.2.       Autorizovaný servis po poučení Spotrebiteľa o jeho právach a určení uplatnených práv stanoví spôsob vybavenia reklamácie a vybaví reklamáciu podľa možností ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie; v zložitých a odôvodnených prípadoch vyžadujúcich technické posúdenie a zhodnotenie vady autorizovaný servis určí spôsob vybavenia reklamácie v lehote do 30 dní od jej uplatnenia.

 

4.3.       Spotrebiteľ je povinný poskytnúť autorizovanému servisu pri spísaní potvrdenia o prijatí reklamácie (ďalej len „reklamačný list“) údaje a informácie v nasledovnom rozsahu:

 

  • identifikačné a kontaktné údaje Spotrebiteľa
  • názov predmetu kúpy
  • popis vady a jej prejavov
  • dátum vzniku/zistenia vady
  • VIN číslo vozidla
  • počet najazdených km.

 

4.4.       Spotrebiteľ potvrdí správnosť poskytnutých údajov v reklamačnom liste svojím podpisom; autorizovaný servis uvedie v reklamačnom liste stanovený spôsob vybavenia reklamácie a odovzdá Spotrebiteľovi kópiu reklamačného listu; reklamačný list slúži v rámci reklamačného konania ako potvrdenie o prijatí reklamácie a zároveň ako doklad o vybavení reklamácie.

 

4.5.       V prípade odstrániteľnej vady predmetu kúpy má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy je Spotrebiteľ povinný predmet kúpy po vybavení reklamácie prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

 

4.6.       Autorizovaný servis je vždy oprávnený namiesto odstránenia vady predmetu kúpy vymeniť predmet kúpy, resp. jeho časť alebo súčiastku za bezvadnú.

 

4.7.       Ak ide o vadu predmetu kúpy, resp. jeho časti, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, má Spotrebiteľ právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

4.8.       V prípade odstúpenia od zmluvy sú Predajca a Spotrebiteľ povinní vzájomne si vrátiť plnenia poskytnuté na základe zmluvy. Predajca má v prípade odstúpenia od zmluvy právo na odpočítanie primeranej čiastky z ceny zaplatenej Spotrebiteľom zodpovedajúcej času užívania predmetu kúpy a príp. zmien vlastností predmetu kúpy v dôsledku jeho používania.

 

4.9.       Ak ide o iné neodstrániteľné vady na predmete kúpy, ktoré nebránia ďalšiemu riadnemu užívaniu predmetu kúpy, má Spotrebiteľ namiesto výmeny právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

4.10.    Autorizovaný servis je oprávnený zamietnuť reklamáciu, ak Spotrebiteľ užíval predmet kúpy v rozpore s písomným návodom na použitie, ak nezabezpečil vykonanie údržby v predpísanom rozsahu a intervaloch v autorizovanom servise alebo ak iným spôsobom zodpovedá za vznik vady predmetu kúpy, ak užíval predmet kúpy v rozpore s technickými normami alebo určeným účelom užívania, ak bol predmet kúpy využívaný na pretekárske a/alebo iné aktívne športové a súťažné aktivity, ak boli na predmete kúpy vykonané neodborné zásahy, použité neoriginálne komponenty a náhradné diely nepatriace do portfólia BRP, ak boli na predmete kúpy uskutočnené mechanické alebo iné zásahy spôsobujúce akékoľvek zmeny technických alebo iných parametrov predmetu kúpy.

 

4.11.    Autorizovaný servis zamietne reklamáciu predmetu kúpy uplatnenú počas prvých 12 mesiacov od kúpy na základe odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu predmetu kúpy po uplynutí prvých 12 mesiacov od kúpy a táto bola autorizovaným servisom zamietnutá, určí člena siete autorizovaných dealerov BRP, ktorému môže Spotrebiteľ zaslať reklamovaný predmet kúpy na odborné posúdenie a túto skutočnosť uvedie v reklamačnom liste. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predajcu za vadu, Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu znova v autorizovanom servise; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 

4.12.    Autorizovaný servis je povinný vybaviť reklamáciu v súlade s určeným spôsobom a vydať písomný doklad o jej vybavení najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

 

4.13.    Spotrebiteľ má povinnosť prevziať predmet kúpy bez zbytočného odkladu po vybavení reklamácie, najneskôr do 31 dní od uplatnenia reklamácie, inak je autorizovaný servis oprávnený uložiť predmet kúpy na náklady Spotrebiteľa u seba alebo u iného uschovávateľa.

 

Článok V

Autorizované servisné a záručné opravy

 

5.1.       Autorizovaný servis uskutočňuje autorizované servisné a záručné opravy s použitím originálnych komponentov a náhradných dielov BRP, v súlade s kvalifikovanými internými písomnými pokynmi a postupmi BRP a s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Autorizované záručné opravy sú Spotrebiteľovi poskytované bezodplatne.

 

5.2.       Autorizovaný servis v nadväznosti na typ Produktu a rozsah vykonanej opravy alebo výmeny uskutočňuje bezprostredne po odstránení vady technickú skúšku predmetu kúpy v reálnych podmienkach, príp. po dohode so Spotrebiteľom v jeho prítomnosti pri prevzatí predmetu kúpy.

 

5.3.       V prípade uskutočnenia akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy mimo siete autorizovaných dealerov BRP nemá Spotrebiteľ v súvislosti s týmto zásahom alebo opravou nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Predajcu v prípade, ak týmto zásahom alebo opravou bola odstránená vada predmetu kúpy, na ktorú sa vzťahovala záruka; právo autorizovaného servisu na zamietnutie reklamácie v súlade s Článkom IV bod 4.10 týchto Záručných podmienok tým nie je dotknuté.

Článok VI

Upovedomenie Predajcu v prípade nehody

 

6.1.       V prípade nehody, ktorá sa stala za účasti Produktu, najmä motorových vozidiel, lodí, vodných a snežných skútrov poskytne Spotrebiteľ Predajcovi pre účely neustáleho monitorovania bezpečnosti Produktov základné informácie o nehode v rozsahu základných okolností, za ktorých sa nehoda stala a základných identifikačných údajov účastníkov nehody. V tejto súvislosti je Predajca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov.

 

6.2.       Predajca v súvislosti s nehodami za účasti Produktu nevyšetruje okolnosti nehody a neposkytuje žiadne záväzné stanoviská ani znalecké závery právneho významu.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

7.1.       Spotrebiteľ podpisom zmluvy potvrdil, že bol s obsahom týchto Záručných podmienok riadne oboznámený, že s ich obsahom bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa plniť povinnosti z nich vyplývajúce bez potreby osobitného podpisu Spotrebiteľa na Záručných podmienkach.

 

7.2.       Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou a týmito Záručnými podmienkami neupravené sa riadia všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

7.3.       Osobitné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Záručných podmienok.

 

7.4.       V prípade sporov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so Záručnými podmienkami sa zmluvné strany zaväzujú vyriešiť ich mimosúdnym zmierom resp. dohodou. V prípade, že zmier nie je možné dosiahnuť, spor rozhodne miestne príslušný súd Slovenskej republiky v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

7.5.       V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto Záručných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na právnu účinnosť ostatných ustanovení; v tomto prípade platia za prijaté také dohody, ktoré sú právne účinné a ktoré sa čo najviac približujú pôvodnému účelu.

 

7.6.       Tieto Záručné podmienky nadobúdajú voči Spotrebiteľovi platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy. Spotrebiteľ obdrží jedno vyhotovenie Záručných podmienok spolu so zmluvou, ku ktorej sú pripojené ako jej neoddeliteľná súčasť.

 

7.7.       Tieto Záručné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2014 a sú prijaté na neurčitý čas.